Regulamin

Regulamin serwisu Beokey.pl 
z dnia 01 październik 2021r.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
DEFINICJE

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 

Administrator:

Jacek Kowalski

Łódź, 93-332

ul. Bałtycka 44CS lok. 1

Działalność gospodarcza zarejestrowana w Łodzi.

NIP: 729-263-34-47

REGON: 100819748

Dane kontaktowe:

tel. 781-480-007

e-mail: biurokowmed@gmail.com

Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu beokey.pl umieszczony i ogólnodostępny na stronie internetowej beokey.pl w zakładce/podstronie Regulamin.

Użytkownik: osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie lub korzystająca z usług serwisu.

Abonament: opłata za korzystanie z materiałów umieszczonych w serwisie oraz opłata za ułożenie indywidualnego planu dietetycznego w tym opieki dietetyka.

Pakiet dietetyczny (PD): usługa polegająca na sporządzeniu indywidualnego planu diety (jadłospisu) oraz przesłaniu tego planu z formacie PDF Użytkownikowi serwisu na wcześniej wskazany adres e-mail wraz z danymi do rejestracji w mobilnej aplikacji DietetykPRO, gdzie będzie miał dostęp do jadłospisu oraz listy zakupów. Dzięki aplikacji DietetykPRO użytkownik posiada również nieograniczony kontakt z dietetykiem (okienko chat - polegającej na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych.).

Serwis: strona internetowa umieszczona pod adresem: beokey.pl wraz ze wszystkimi podstronami.

 

§ 2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Korzystanie z Serwisu wymaga dokonania zakupu pakietu dietetycznego oraz założenia konta Użytkownika wraz z akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności wraz z polityką plików cookies.

 3. Konto Użytkownika zostaje utworzone z chwilą dokonania zakupu pakietu dietetycznego na stronach serwisu beokey.pl oraz w aplikacji mobilnej DietetykPro, która umożliwia dostęp do planów dietetycznych za pomocą telefonu komórkowego oraz komputera, po wcześniejszej rejestracji użytkownika.

 4. Po dokonaniu zakupu oraz uiszczeniu opłaty za PD, Administrator serwisu prześlę na wcześniej podany adres e-mail Użytkownika wiadomość z dalszą instrukcją aktywacji konta wraz z instrukcja rejestracji w aplikacji DietetykPRO.

 

II ZAMÓWIENIA
§ 4
ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zamówić Usługę oraz dokonać płatności.

 2. PD obejmuje liczbę dni zgodną z wybranym przez Użytkownika pakietem dietetycznym.

 3. Przez okres trwania PD, za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik będzie posiadał dostęp do treści dotyczących PD, w szczególności:

  1. zestawów dań w ramach wykupionego pakietu dietetycznego,

  2. list zakupów.

  3. dostęp do aplikacji mobilnej DietetykPRO.

 4. Przez okres trwania PD Użytkownik będzie otrzymywał, za pośrednictwem aplikacji DietetyPRO oraz poczty elektronicznej informacje dotyczące stosowania PD.

 5. Z chwilą dokonania płatności za PD, pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest:

  1. PD,

  2. Dostęp do serwisu i treści umieszczonej w serwisie beokey.pl

  3. Dostęp do aplikacji DietetykPRO

  4. oraz dostęp do materiałów treningowych (dodatkowa opłata)
 6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.

 7. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 8 Regulaminu, Administrator sporządzi i prześle Użytkownikowi indywidualny plan dietetyczny nie później niż w terminie 7 dni roboczych, po wypełnieniu przez Użytkownika ankiety dietetycznej pozwalającego na personalizację PD. Ankieta będzie dostępny po otrzymaniu opłaty za PD oraz po dokonaniu rejestracji w aplikacji DietetykPRO. Ankieta dietetyczna może zostać również wypełniony przez opiekuna (dietetyka/pracownika beokey.pl) podczas rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem serwisu po wcześniejszym umówieniu terminu przeprowadzenia wywiadu dietetycznego. 

 8.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. 

§ 5
PŁATNOŚĆ

 1. Kwota za PD obejmuje sporządzenie PD, opiekę dietetyka oraz dostęp do aplikacji DietetykPRO przez okres trwania PD wybranego przy zakupie (miesiąc, trzy miesiące, pół-roku)

 2. Kwota za PD jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostęp do PD oraz aplikacji DietetykPRO.

 3. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w momencie dokonania zakupu w serwisie beokey.pl

 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. 

 5. Serwis beokey.pl obsługuje typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;

III REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE
§ 4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej zgodnie z § 4 ust. 5, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

 2. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub też elektronicznie na adres e-mail: biurokowmed@gmail.com

 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.

 5. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności (zmniejszone o koszt sporządzenia PD w wysokości 99 zł, jeśli PD został już wysłany do Użytkownika.)

 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Użytkownika z żadnymi kosztami.

 7. W związku z art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U.2014.827) Administrator wstrzyma się z przesłaniem PD do końca upływu okresu do odstąpienia od umowy wskazanego w § 6 ust. 1 Regulaminu. Użytkownik ma prawo złożyć żądanie sporządzenia i przesłania PD przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednakże w takim przypadku Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą wykonania przez Administratora umowy tj. z chwilą przesłania PD.

 

§ 7
REKLAMACJA ORAZ PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI

 1. Reklamacje co do PD lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej biurokowmed@gmail.com lub pisemnie wysłane na adres wskazany w § 1 ust. 1

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

  1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),

  2. wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji

  3. wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).

 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dni doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Administrator zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.

 4. Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

 5. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 8. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
  · listownie na adres: Jacek Kowalski, Łódź 93-332 ul. Bałtycka 44CS lok.1,
  · lub elektronicznie na adres: biurokowmed@gmail.com
 9. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 8
STOSOWANIE I REZULTATY DIETY

 1. Sporządzenie przez Administratora PD dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wszystkimi wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących:

  1. alergii Użytkownika,

  2. nieprzyswajania przez Użytkownika określonych produktów,

  3. zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Użytkownika określonych produktów,

  4. schorzeń lub urazów Użytkownika,

  stąd też przed rozpoczęciem stosowania PD należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania PD przez konkretnego Użytkownika.

 2. Wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie PD przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie PD i skonsultować się z lekarzem.

 3. Efekty stosowania PD przez różnych Użytkowników mogą się różnić.

 4. Dieta będąca podstawą PD nie jest przeznaczona dla kobiet ciężarnych lub karmiących piersią oraz osób chorujących na cukrzycę (niezależnie od typu cukrzycy). Osoby takie nie powinny korzystać z PD.

 5. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w PD nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza.

 6. Nieograniczony kontakt z dietetykiem , polega na świadczeniu usługi wymiany korespondencji za pośrednictwem programu dietetycznego DietetykPro, zakładka "wiadomości". Dietetyk jest zobowiązany do odpowiedzi na wiadomość od klienta w czasie nie dłuższym niż 48h od momentu wysłania wiadomości. Wyjątkiem są dni ustawowo wolne od pracy w tym niedziela gdzie czas wydłuża się proporcjonalnie do długości dni wolnych.
 7. Dopuszczalną formą kontaktu z dietetykiem jest również kontakt telefoniczny lub inna forma komunikacji wcześniej ustalona z klientem. Forma takiego kontaktu powinna zostać wcześniej ustalona między stronami umowy.  

 

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pakiet dietetyczny ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do PD. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania PD we własnej diecie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości PD jak i jego części:

  1. udostępniania i prezentowanie PD osobom trzecim,

  2. publikowanie niezależnie od formy publikacji,

  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.

 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść PD nie została ujawniona osobom niepowołanym.

 

§ 10
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

  2. sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

  3. pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
KONTAKT

 1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora, Użytkownik może kierować według swego wyboru:

  1. poprzez adres poczty elektronicznej: biurokowmed@gmail.com

  2. pisemnie na adres Administratora wskazały w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 

§ 12
DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza w celu świadczenia usług w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), pełniąc rolę administratora danych osobowych.

 2. Dane Użytkowników przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu realizacji umowy lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

 3. Dane Użytkowników mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej, o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

 4. Dane Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wiążących decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych. Administrator może jednak przekazać dane Użytkownika podmiotowi realizującemu wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji tej płatności.

 5. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować brak możliwości realizacji zamówienia.

 7. Niezależnie od danych podanych osobowych przez Użytkownika, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), Administrator może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu beokey.pl (dane eksploatacyjne) w szczególności:

  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (m.in. adres IP urządzenia, z którego skorzystał Użytkownik),

  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

  3. informacje o skorzystaniu przez Osobę Przeglądającą lub Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 8. Administrator zastrzega, że jest zobowiązany do udzielania informacji o danych, o których mowa w ust. 8 powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

§ 13
ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu, z tym, że zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

 2. Złożenie nowego zamówienia przez Użytkownika możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl